Trang Đào tạo sau đại học
 
Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế định hướng nghiên cứu

Ban hành theo Quyết định số 3539/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25 tháng 09năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và Cập nhật theo Công văn số 1884/ĐHQGHN-ĐT ngày 06/06/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội


1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo

- Tên chuyên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Quản lý kinh tế

+ Tiếng Anh: Economic Management

- Mã số chuyên ngành đào tạo: 60340410

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế

+ Tiếng Anh: The Degree of Master in Economic Management

- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế định hướng nghiên cứu có kiến thức chuyên sâu về quản lý kinh tế và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới về chuyên ngành quản lý kinh tế; có khả năng tổng hợp những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc nghiên cứu, xây dựng và hoạch định các chính sách công liên quan đến quản lý kinh tế, trở thành chuyên gia tư vấn/chuyên gia hoạch định chính sách trong lĩnh vực quản lý kinh tế ở các tổ chức quản lý kinh tế nhà nước các cấp.

Chương trình cũng được thiết kế để đào tạo các giảng viên, nghiên cứu viên có tư duy khoa học, phương pháp nghiên cứu hiện đại để có thể giảng dạy, nghiên cứu các vấn đề về quản lý kinh tế đương đại ở Việt Nam.
>> Chi tiết về chương trình xem tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN