Trang Đào tạo sau đại học
 
Chương trình đào tạo thạc sĩ chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế biển

Ban hành theo Quyết định số 2236/QĐ-ĐHQGHN, ngày 1/8/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội


1. Một số thông tin về chương trình đào tạo
- Tên chuyên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Kinh tế biển
+ Tiếng Anh: Marine Economics
- Mã số chuyên ngành đào tạo: Thí điểm
- Tên ngành đào tạo: Liên ngành
- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
- Thời gian đào tạo: 2 năm
- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế biển
+ Tiếng Anh: The Degree of Master in Marine Economics
- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
2. Mục tiêu của chương trình đào tạo
2.1. Mục tiêu chung

Chương trình có mục tiêu chung là đào tạo thạc sĩ mang tính liên ngành về kinh tế biển, có định hướng chất lượng cao và ứng dụng đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhằm phục vụ cho đối tượng là các cán bộ quản lý nhà nước ở các Bộ, ban, ngành ở các cấp, các nhà nghiên cứu, các giảng viên tương lai, các cán bộ phát triển ở các tổ chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ (NGO). Học viên sau khi tốt nghiệp có kiến thức chuyên sâu về hoạch định chính sách, quản trị, quản lý về kinh tế biển để có thể trở thành nhà quản lý, chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực kinh tế biển, đủ năng lực để tổ chức, điều hành, thực thi các hoạt động hoạch định chính sách, quản trị và quản lý trong lĩnh vực kinh tế biển.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế biển sẽ cung cấp cho học viên cơ sở lý luận, phương pháp tư duy, kiến thức thực tiễn cùng các công cụ và kỹ năng cần thiết cho việc phân tích, đánh giá hiệu quả phát triển kinh tế biển, hoạch định và quản lý kinh tế tài nguyên biển, các chính sách phát triển các ngành kinh tế biển cụ thể hướng đến phát triển kinh tế biển một cách bền vững và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Học viên tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Kinh tế biển có thể học tập ở bậc cao hơn và tích lũy kiến thức để trở thành chuyên gia tư vấn/nhà quản lý/nhà nghiên cứu/giảng viên cao cấp trong lĩnh vực quản trị, quản lý về kinh tế biển.
Chương trình đào tạo thạc sĩ Kinh tế biển là chương trình đào tạo theo định hướng chất lượng cao và ứng dụng đáp ứng nhu cầu xã hội. Tham gia chương trình đào tạo, học viên có cơ hội được giảng dạy bởi các chuyên gia cao cấp, các nhà hoạch định chính sách trong và ngoài được, có cơ hội tham gia các khóa đào tạo thực tế, thực tập trong và ngoài nước.
>> Chi tiết về chương trình xem tại tại đây 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN