Trang Đào tạo sau đại học
 
Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị định hướng nghiên cứu

Ban hành theo Quyết định số 3539/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25 tháng 09 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và Cập nhật theo Công văn số 1884/ĐHQGHN-ĐT ngày 06/06/2017 và Công văn số 177/ĐHQGHN-ĐT ngày 18/01/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội


1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo

- Tên chuyên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Kinh tế chính trị

+ Tiếng Anh: Political Economy

- Mã số chuyên ngành đào tạo: 831010201

- Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Kinh tế

+ Tiếng Anh: Economics

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Kinh tế

+ Tiếng Anh: The Degree of Master in Economics

- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

- Mục tiêu chung:

Đào tạo thạc sĩ kinh tế chính trị có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế chính trị hiện đại, có khả năng, kĩ năng làm việc trong các tổ chức kinh tế chính trị - xã hội, hệ thống cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các viện nghiên cứu và trường đại học.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Cung cấp kiến thức hệ thống, chuyên sâu về kinh tế chính trị học hiện đại, đặc biệt là các kiến thức toàn diện về sự tương tác giữa hệ thống chính trị quốc gia và kinh tế thị trường quy mô toàn cầu, cách thức để chính phủ tác động vào các nhóm lợi ích, các tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận cũng như ảnh hưởng của các tổ chức này đến các quyết định của chính phủ; về thất bại thị trường, cấu trúc của các thể chế kinh tế cũng như cơ sở của những lựa chọn công;

+ Trang bị phương pháp tư duy khoa học, khả năng viết và trình bày các báo cáo kinh tế chuyên sâu một cách chuyên nghiệp, khả năng tham gia nghiên cứu, giải quyết các vấn đề kinh tế hiện thực dưới góc nhìn chuyên sâu về kinh tế chính trị hiện đại;

+ Cung cấp khả năng học tập ở bậc tiến sĩ chuyên ngành kinh tế chính trị và tích lũy kiến thức từ hoạt động thực tiễn để trở thành các chuyên gia tư vấn, phản biện, hoạch định và thực thi chính sách kinh tế, các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh tế.
>> Chi tiết về chương trình xem tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN