Trang Đào tạo sau đại học
 
Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế quốc tế định hướng nghiên cứu

Ban hành theo Quyết định số 3539/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25 tháng 09 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội


1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo

- Tên chuyên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Kinh tế quốc tế

+ Tiếng Anh: International Economics

- Mã số chuyên ngành đào tạo: 60310106

- Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Kinh tế quốc tế

+ Tiếng Anh: International Economics

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế

+ Tiếng Anh: The Degree of Master in International Economics

- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo thạc sĩ Kinh tế quốc tế theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành Kinh tế quốc tế như thương mại quốc tế, tài chính quốc tế, đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ quốc tế, cũng như trang bị cho người học phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới trong lĩnh vực kinh tế quốc tế; có khả năng thực hiện công việc nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách tại các viện nghiên cứu, các trường đại học và cao đẳng, các cơ quan chính phủ; hoặc có thể tiếp tục tham gia học tập các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ thuộc lĩnh vực kinh tế quốc tế và các lĩnh vực có liên quan.
>> Chi tiết về chương trình xem tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN