Trang Đào tạo sau đại học
 
Hủy lịch thi học phần học kỳ II năm học 2019 - 2020 Bậc đào tạo Thạc sĩ

Thông báo 1331/TB-ĐHKT ngày 05/06/2020 về việc hủy lịch thi học phần học kỳ II năm học 2019 - 2020 Bậc đào tạo Thạc sĩ


Căn cứ vào công văn 1122/TB-ĐHKT ngày 19/5/2020 về việc lịch thi học kỳ II năm học 2019-2020 bậc đào tạo thạc sỹ;

Căn cứ đề nghị của khoa Tài chính ngân hàng và khoa Kinh tế chính trị chuyển hình thức thi của các học phần;

Trường Đại học Kinh tế thông báo chuyển hình thức thi cuối kỳ sang làm bài tập lớn của các học phần sau:

TT

Học phần

Mã lớp học phần

Sĩ số

Số TC

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi Giảng đường Việt ÚC

Hình thức thi mới

1

Tài chính công nâng cao

FIB6037 3

40

3

27/6/2020

1

706

Làm bài tập lớn

2

Toàn cầu hóa và kinh tế chính trị quốc tế

PEC6218

6

3

29/08/2020

1

707

Làm bài tập lớn

Đề nghị Trung tâm đảm bảo chất lượng giáo dục hủy làm đề thi và các Khoa thông báo cho học viên được biết.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN