Trang Đào tạo sau đại học
 
Về việc hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của ĐHQGHN

Quyết định số 1600/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/05/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội


>>> Xem tin chi tiết quyết định tại đây

Đại học Quốc gia Hà Nội