Trang Đào tạo sau đại học
 
Danh sách các đơn vị đủ điều kiện cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, bồi dưỡng cán bộ chấm đề thi nói và viết

Thông báo số 538/QLCL - QLVBCC ngày 20/5/2019 của Cục Quản lý chất lượng về danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ.


Căn cứ Thông tư số 23/2017/TT- BGDBĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTUT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Căn cứ Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Cục Quản lý chất lượng (QLCL) - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo:

1. Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ (tại thời điểm 15/5/2019):

a) Chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

b) Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông);

c) Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2. Mẫu các loại chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đảo tạo.

Download hoặc xem chi tiết thông báo tại đây.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN