Trang Đào tạo sau đại học
 
Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Ban hành kèm theo Quyết định số 3083 /QĐ-ĐHKT ngày 07 tháng11 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN>>> Chi tiết xem tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN