Trang Giới thiệu chung
 
Lò Thị Hồng Vân1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Lò Thị Hồng Vân

 

Năm sinh:

1991

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên Khoa “Kinh tế Phát triển” bộ môn Chỉnh sách công

Học vị:

Tiến sĩ kinh tế

Học hàm:

-

Ngoại ngữ:

Tiếng Nga, tiếng Anh

Email:

Hongvan289@gmail.com

Điện thoại:

0987682155

Địa chỉ CQ:

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội

2. Quá trình đào tạo: (theo thứ tự từ cũ đến mới nhất)

 

  • 2011-2015: Cử nhân ngành “Quản lý nhà nước và đô thị”, học viện quản lý kinh tế, công nghiệp và thương mại, đại học Bách Khoa Saint-Petersburg mang tên Pie đại đế, Liên Bang Nga.
  • 2015-2017: Thạc sĩ ngành “Quản lý nhà nước và đô thị”, học viện quản lý kinh tế, công nghiệp và thương mại, đại học Bách Khoa Saint-Petersburg mang tên Pie đại đế, Liên Bang Nga.
  • 2017-2020: Nghiên cứu sinh ngành “Kinh tế và quản lý kinh tế quốc dân”, trường cao cấp kinh tế kĩ thuật, học viện quản lý kinh tế, công nghiệp và thương mại, đại học Bách Khoa Saint-Petersburg mang tên Pie đại đại đế, Liên Bang Nga.
  • 2021: Tiến sĩ kinh tế bảo vệ tại hội đồng của tổ chức giáo dục đại học bậc cao tự chủ quốc gia liên bang trường “Đại học Bách khoa Saint Petersburg mang tên Pie Đại Đế” và tổ chức giáo dục đại học bậc cao tự chủ quốc gia liên bang trường “ Đại học nghiên cứu quốc gia ITMO”.

 

3. Quá trình công tác: (theo thứ tự từ mới đến cũ nhất)

 

  • T7/2021 – nay: Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT - ĐHQGHN

 

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

Quản lý chính sách công, quản lý nhà nước, quản trị chiến lược, kinh tế bền vững, quản lý phát triển bền vững, quản lý đổi mới sáng tạo.

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

……………………………………………………….

5.2. Các bài viết

Các báo khoa học quốc tế (SCOPUS và WoS – Web of science)

1. Guzikova L. A., Lo T. H. V., Nguyen T. K. C. Sustainable economic growth in Vietnam: challenges and opportunities of the coronavirus pandemic // Proceedings of the 2nd International Scientific Conference on Innovations in Digital Economy: SPBPU IDE-2020. – 2020. – С. 1-7. (SCOPUS). ISBN 978-1-4503-8831-3

2. Liudmila A. Guzikova, Lo Thi Hong Van, Igor Nechitaylo, Natalia Dedyukhina. Impact of the fourth industrial revolution on the sustainability of vietnam's economic development // Digital Transformation on Manufacturing, Infrastructure and Service: Book of Proceedings. – 2019. (SCOPUS). ISSN: 1757-8981

3. Liudmila A. Guzikova Lo Thi Hong Van. Sustainable development as national doctrine: experience of vietnam // Economic and Social Development: Book of Proceedings. – 2019. – С. 1011-1021. (WoS). ISSN 1849-7535

4. Liudmila A. Guzikova, Lo Thi Hong Van. Empirical Analysis of Foreign Investments Impact on Economic Growth in Vietnam // International Business Information Management Conference 34th (IBIMA 2019): Book of Proceedings. – 2019, pp. 8337-8345. (WoS). ISBN: 978-0-9998551-3-3

5. Liudmila A. Guzikova, Lo Thi Hong Van. Role of Investment Capital in Sustainable Economic Development of Vietnam // International Business Information Management Conference 34th (IBIMA 2019): Book of Proceedings. – 2019, pp. 8508-8517. (WoS). ISBN: 978-0-9998551-3-3

Đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế (của hội đồng khoa học cấp cao - Higher Attestation Commission -VAK)

6. Lo T. H. V., Rodionov D.G, Nguyen T.K.C. Encouraging the innovation as a factor of economic sustainability: Evidence from Vietnam // National Interests: Priorities and Security 4(397) – 2021 – pp. 719-738. ISSN 2073-2872

7. Ло Тхи Хонг Ван, Гузикова Л.А. Вызовы и перспективы развития обрабатывающей промышленности Вьетнама в контексте индустрии 4.0 (Thách thức và triển vọng phát triển ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp 4.0) // Вестник Забайкальского государственного университета. – 2020. – Т. 26. – №. 9. – С. 84-92. ISSN 2227-9245

8. Ло Тхи Хонг Ван. Повышение производительности труда как главная движущая сила устойчивого развития промышленности Вьетнама (Nâng cao năng suất lao động như động lực chính để phát triển công nghiệp bền vững ở Việt Nam) // Экономические науки. – 2020. – №. 192. – С. 133-137. ISSN 2072-0858

9. Ло Тхи Хонг Ван. Развитие промышленности как ключевой инструмент перехода к модели устойчивого роста экономики Социалистической Республики Вьетнам (Phát triển công nghiệp như một công cụ chìa khóa để chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững tại Việt Nam) // Бизнес. Образование. Право. – 2020. – №. 3 (52). – С. 222 – 229. ISSN 990-536X

10. Lo Thi Hong Van, Guzikova L. A. Industry 4.0 in Vietnam: strategic planning experience //Asia and Africa Today. – 2020. – №. 8. – С. 64-68. ISSN 0321-5075.

11. Воронков Г.Н., Гузикова Л.А., Ло Тхи Хонг Ван. Триада устойчивого развития: опыт Вьетнама» (Bộ ba phát triển bền vững: kinh nghiệm Việt Nam) // Перпективы науки. – 2018. – № 10 (109). – С. 144 – 153. ISSN 2077-6810.

12. Гузикова Л. А., Ло Тхи Хонг Ван. Модели развития экономики Вьетнама: с древних времен до наших дней (Mô hình phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam từ thời cổ đại đến ngày nay) // Наука и бизнес: пути развития. – 2018. – №. 4. – С. 183-190. ISSN 2221-5182

13. Ло Тхи Хонг Ван, Аксенова О. А. Обучение Вьетнамских студентов в России (Đào tạo sinh viên Việt Nam tại Liên Bang Nga) // Азиа и Африка сегодня – 2017. – №. 6. – С. 142 – 146. ISSN 0321-5075

Đăng trên các tạp chí, hội thảo quốc tế khác (Russian Science Citation Index)

14. Ло Тхи Хонг Ван, Гузикова. Л.А. Управление бизнесом в условиях цифровой трансформации: философия horenso (Quản lý doanh nghiệp trong điều kiện chuyển đổi số: Triết lý Horenso) // Цифровая экономика, умные инновации и технологии – 2021. ISBN 978-5-7422-7044-7

15. Гузикова. Л.А, Ло Тхи Хонг Ван. Инвестиции в инновации Вьетнама в условиях цифровизации (Đầu tư cho đổi mới ở Việt Nam trong điều kiện chuyển đổi số // Кластеризация цифровой экономики – 2020. – С. 186-193. ISBN 978-5-7422-6967-0

16. Гузикова Л.А, Ло Тхи Хонг Ван. История развития концепции устойчивого развития во Вьетнаме (Lịch sử phát triển khái niệm phát triển bền vững tại Việt Nam) // Современные аспекты управления. – 2018. – С. 26-30. ISBN 978-5-00045-614-9

17. Ло Тхи Хонг Ван. Коррупция в сфере государственных закупок Вьетнама. текущая ситуация и решения (Tham nhũng trong lĩnh vực mua sắm công của Việt Nam: thực trạng và giải pháp) // экономика, экология и общество россии в 21-м столетии. – 2017. – С. 49-52. ISSN: 1757-8981

18. Аксенова О.А., Ло Тхи Хонг Ван. Противодействия коррупции в государственной гражданской службе Вьетнама (Phòng chống tham nhũng trong dịch vụ công của Việt Nam) // Современная экономика социальные вызовы и финансовые проблемы 21 века. – 2017. – С. 158-165. ISBN 978-5-7422-5890-2

19. Ло Тхи Хонг Ван Аксенова О.А. Cовершенствование процесса управления качеством образования и результатами обучения вьетнамских студентов по государственной линии в России (Hoàn thiện quá trình quản lý chất lượng đào tạo và kết quả học tập của sinh viên theo diện Hiệp định tại Liên Bang Nga) // Неделя науки СПбПУ. – 2016. – С. 574-577. ISBN 978-5-7422-5538-3

20. Ло Тхи Хонг Ван, Аксенова О.А. Характеристики антикоррупционной системы в государственной гражданской службе Вьетнама, её особенности, недостатки и преимущества (Tính chất hệ thống phòng chống tham nhũng trong dịch vụ công của Việt Nam: đặc điểm, ưu điểm và hạn chế) // Инновации в государственном управлении, местном самоуправлении и непроизводственной инфраструктуре. – 2016. – С. 150-152. ISBN: 978-5-7422-5630-4

21. Ло Тхи Хонг Ван, Легостаева В.И. Характеристика системы отбора государственных служащих во Вьетнаме, ее особенности, недостатки и преимущества (Tính chất hệ thống tuyển chọn công chức của Việt Nam: đặc điểm, ưu điểm và hạn chế) // Неделя науки СПбПУ. – 2015. – С. 321-323. ISBN 978-5-7422-4851-4

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

6. Những thông tin khác về hoạt động NCKH:

7. Giải thưởng về khoa học công nghệ:Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN