Trang Giới thiệu chung
 
Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển, Trường Đại học Kinh tế
I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Phó trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Đức Lâm
ĐT:  (84-24) 3754.7506 + 706
Email: lamnd@vnu.edu.vn
 Phó trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Nương
ĐT:  (84-24) 3754.7506 + 736
Email: nuongntn@vnu.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển (NCKH & HTPT) là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển, hoạt động đào tạo ngắn hạn của Trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý (quy định, hướng dẫn, kế hoạch, chiến lược, …) công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển, hoạt động đào tạo ngắn hạn.

2.2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ:

a) Công tác Nghiên cứu Khoa học (NCKH):

- Đầu mối xây dựng các chương trình nghiên cứu, kế hoạch NCKH (dài hạn, trung hạn, hàng năm) của Trường (bao gồm các chương trình nghiên cứu, hệ thống đề tài, đề án NCKH, các dự án đầu tư về khoa học công nghệ, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và các hoạt động khác có liên quan đến NCKH của cán bộ giảng viên, người học của Trường);

- Đầu mối tổ chức tập huấn về công tác NCKH; xây dựng và phát triển tiềm lực nghiên cứu khoa học; tổ chức và theo dõi các sinh hoạt chuyên đề khoa học trong đội ngũ cán bộ, người học của Trường;

- Đấu mối tổ chức ứng dụng các kết quả NCKH vào việc giảng dạy và học tập trong và ngoài Trường;

- Giúp việc cho Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường, Hội đồng xét thưởng các công trình NCKH của cán bộ giảng viên và người học của Trường;

- Thực hiện các thủ tục để thẩm định, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các báo cáo, đề tài, đề án, dự án NCKH (đề tài, đề án, dự án cấp cơ sở và đề tài, đề án, dự án cấp ĐHQGHN) theo quy định về tổ chức và quản lý nghiên cứu khoa học hiện hành. Đề xuất khen thưởng, xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ NCKH;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình NCKH trong phạm vi quản lý;s

- Tiếp nhận, thẩm định tư liệu, sản phẩm NCKH của Trường. Lưu trữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ thuộc lĩnh vực NCKH;

- Chủ trì, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học từ cấp Trường trở lên; các phiên họp của Hội đồng ngành Kinh tế học, ĐHQGHN;

b) Công tác Hợp tác Phát triển:

- Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch hợp tác trong nước và quốc tế của Trường; xây dựng và quảng bá hình ảnh, vị thế của Trường với các đối tác trong nước và quốc tế;

- Quản lý chương trình học bổng IMG và các khoản tài trợ, học bổng có yếu tố nước ngoài;

- Quản lýcác chương trình liên kết đào tạo quốc tế; tổng hợp và báo cáo các hoạt động đoàn ra - đoàn vào của Trường;

- Tiếp nhận, thẩm định, xử lý hồ sơ đi công tác, học tập tại nước ngoài của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Trường;

- Biên soạn tài liệu về Trường bằng các thứ tiếng nước ngoài theo yêu cầu của Ban Giám hiệu;

- Đầu mối hoặc phối hợp xây dựng, triển khai, phát triển các chương trình, đề tài, dự án hợp tác quốc tế;

- Tìm kiếm các nguồn tài trợ, tăng cường hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên, cán bộ với các tổ chức quốc tế;

- Quản lý hoạt động đoàn ra - đoàn vào. Trực tiếp làm hồ sơ đi công tác cho Ban Giám hiệu, hướng dẫn đơn vị hoàn thiện hồ sơ đi công tác, học tập tại nước ngoài;

- Lưu trữ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản ký kết hợp tác quốc tế;

c) Công tác đào tạo ngắn hạn:

- Tổ chức quản lý hoạt động đào tạo ngắn hạn của Trường;

- Tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng liên kết đào tạo trong nước.

2.3. Phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Trường có liên quan đến chức năng của đơn vị

- Phối hợp với các khoa đề xuất cơ chế phát triển nhóm nghiên cứu chuyên sâu và các sản phẩm NCKH đặc trưng của từng đơn vị;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án, chương trình NCKH với nước ngoài;

- Phối hợp với phòng Tổ chức Nhân sự, phòng Đào tạo và các đơn vị có liên quan để quản lý giảng viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên nước ngoài đang công tác và học tập tại Trường; cán bộ và sinh viên của Trường ở nước ngoài;

2.4. Thực hiện nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

 

>> Danh sách cán bộ Phòng NCKH&HTPT
___________________________
Địa chỉ liên hệ:
Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 705, 706 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 37547506 + máy lẻ 706, 716, 726, 736, 746
Email: nckh_htpt_kt@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.edu.vn