Trang Giới thiệu chung
 
Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sáchI. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Institute for Economic and Policy Research, VEPR), trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, được thành lập ngày 28/6/2014, trên cơ sở nâng cấp từ Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Viện tập hợp một mạng lưới đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài nước, tập trung nghiên cứu và phân tích chính sách bằng các phương pháp hiện đại, mang tính định lượng cao. Dựa trên kết quả nghiên cứu và mạng lưới chuyên gia, VEPR cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo chất lượng cao cho các cơ quan Chính phủ, tổ chức phát triển quốc tế, doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông.

 
II. LÃNH ĐẠO VIỆN
Viện trưởng:
PGS.TS. Nguyễn Anh Thu
ĐT: (84-24) 37547506 + 610
Email: thuna@vnu.edu.vn
Phó viện trưởng:
TS. Nguyễn Quốc Việt
ĐT: (84-24) 37547506 + 309
Email: vietnq@vnu.edu.vn
 
 
III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Chức năng:

a) Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai kết quả nghiên cứu phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế.

b) Nghiên cứu, ứng dụng, tư vấn khoa học và hợp tác trong nước, quốc tế về lĩnh vực kinh tế và chính sách.

c) Biên soạn tài liệu, thông tin khoa học về lĩnh vực kinh tế học phục vụ đào tạo, tư vấn.

d) Tổ chức đào tạo sau đại học, đào tạo liên kết quốc tế ở bậc sau đại học, đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn theo phân công nhiệm vụ của Trường Đại học Kinh tế.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, tư vấn về kinh tế và chính sách:

a) Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học về kinh tế học, phân tích chính sách, đánh giá hiệu quả của chính sách, chiến lược phát triển và các lĩnh vực có liên quan.

b) Tư vấn trong lĩnh vực kinh tế học và các lĩnh vực liên quan nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp.

c) Chủ động khai thác và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng; phổ biến kinh nghiệm, kết quả các dự án tư vấn kinh tế, nghiên cứu chính sách và các lĩnh vực liên quan cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

d) Đầu mối quản lý, tổ chức thực hiện các dự án nghiên cứu tư vấn trong nước và quốc tế được Hiệu trưởng Trường ĐHKT giao.

e) Xây dựng các dự án nghiên cứu quốc tế, tìm kiếm nguồn lực để thực hiện hoặc liên kết thực hiện các dự án nghiên cứu quốc tế.

f) Tham gia đấu thầu các đề án, đề tài nghiên cứu Nhà nước và các đề tài cấp Bộ, cấp ĐHQGHN, các chương trình nghiên cứu chiến lược của ĐHQGHN.

g) Đề xuất, đấu thầu các dự án nghiên cứu với chính quyền địa phương các cấp hoặc các Bộ ngành.

2.2. Thực hiện các hoạt động đào tạo:

a) Tham gia hoạt động đào tạo sau đại học theo phân công của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

b) Tổ chức, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường thiết kế, phát triển và triển khai các loại hình đào tạo liên kết, liên thông ở bậc sau đại học với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước theo phân công của Trường Đại học Kinh tế.

c) Chủ trì, tổ chức thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kinh tế học và phân tích chính sách cho cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

d) Thực hiện các chương trình hỗ trợ tài năng trẻ, các học bổng đào tạo và tập huấn kỹ năng nhằm phát triển cộng đồng khoa học trẻ về các vấn đề nghiên cứu kinh tế và chính sách.

e) Tổ chức các seminar trao đổi học thuật; mở các lớp chuyên ngành cho nghiên cứu viên trẻ trong và ngoài ĐHQGHN.

f) Dịch và xuất bản các ấn phẩm về nghiên cứu chính sách hoặc các sách chuyên khảo về kinh tế.

g) Tiếp nhận, tạo điều kiện cho giảng viên, nhà nghiên cứu nước ngoài giảng dạy và làm việc tại Viện và Trường;

2.3. Thực hiện nhiệm vụ do Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN giao:

a) Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển của Viện phù hợp với định hướng phát triển chung của Trường.

b) Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm.

c) Triển khai thực hiện và phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ chung của Trường.

d) Tham gia các Hội đồng và Ban giúp việc hội đồng tuyển sinh các chương trình đào tạo đại học và sau đại học được giao theo sự phân công của Hiệu trưởng.

e) Tiếp nhận và quản lý các học viên cao học và nghiên cứu sinh trúng tuyển vào Viện theo phân cấp của Hiệu trưởng Trường ĐHKT.

f) Phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng các chương trình đào tạo cho các chuyên ngành có liên quan theo quy định của Trường.

g) Tổ chức các hoạt động thu chi đúng nguyên tắc theo các chế độ quản lý tài chính hiện hành đối với đơn vị tự chủ; thực hiện chế độ báo cáo tài chính đối với Trường theo quy định.

h) Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

IV. MỤC TIÊU

Mục tiêu của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách là thực hiện các nghiên cứu kinh tế và chính sách nhằm giúp nâng cao chất lượng ra quyết định của các cơ quan hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các nhóm lợi ích, dựa trên sự thấu hiểu bản chất của những vận động kinh tế và quá trình điều hành chính sách vĩ mô ở Việt Nam.

________________________

Địa chỉ liên hệ:

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 707, nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 37547506 + máy lẻ 704, 714

Email: vepr_ueb@vnu.edu.vn