Trang Giới thiệu chung
 
Phòng Thanh tra và Pháp chếI. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Văn Xuân
Điện thoại: (84-24) 3754.7506  + 701
Email: nvxuan@vnu.edu.vn
 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Phòng Thanh tra và Pháp chế là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, pháp chế trong phạm vi quản lý của Trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý (quy định, hướng dẫn, kế hoạch, …) về công tác thanh tra, pháp chế.

2.2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ:

a) Công tác thanh tra:

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật, các quy định của Trường và ĐHQGHN, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng;

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra;

- Đề nghị Hiệu trưởng thành lập đoàn thanh tra để thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất;

- Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục;

- Kiến nghị với Hiệu trưởng, ĐHQGHN về các vấn đề liên quan đến hoạt động thanh tra để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu về công tác thanh tra với Hiệu trưởng và ĐHQGHN.

b) Công tác pháp chế:

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng của Trường góp ý đối với dự thảo văn bản của Trường, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động của Trường;

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các quy định, quy chế, hợp đồng hợp tác theo sự phân công của Hiệu trưởng;

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các dự thảo quy định, quy chế do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành;

- Chịu trách nhiệm thẩm định về mặt pháp lý đối với các thoả thuận, hợp đồng hoặc tài liệu mang tính cam kết với các đối tác trước khi trình Hiệu trưởng ký;

- Định kỳ báo cáo Hiệu trưởng kết quả thẩm định hệ thống văn bản quản lý trong Trường và đề xuất phương án xử lý những văn bản quản lý chưa phù hợp;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của ĐHQGHN và của Trường cho công chức, viên chức, lao động hợp đồng;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế khi được Hiệu trưởng phê duyệt;

- Giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của ĐHQGHN và của Trường;

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với Hiệu trưởng, ĐHQGHN theo quy định;

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vi phạm trong Trường;

- Giúp Hiệu trưởng những vấn đề pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, của công chức, viên chức, lao động hợp đồng và người học;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong các vấn đề pháp lý liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Trường;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, quy định, quy chế theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2.3. Phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Trường có liên quan đến chức năng của đơn vị.

2.4. Thực hiện nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

 
Liên hệ:
Phòng Thanh tra và Pháp chế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 701 nhà E4, số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 3 754 7506 + 701, 711
Email: thanhtra_kt@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.vnu.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN