Trang Giới thiệu chung
 
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tếI. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Trưởng phòng:
PGS.TS. Lê Trung Thành
ĐT:  (84-24) 3754.7506 + 304
Email:
ltthanh@vnu.edu.vn
 
Phó trưởng phòng:
TS. Hoàng Thị Tuyết Nhung
ĐT: (84-24) 37547506 + 305
Email: nhunghtt@vnu.edu.vn

Phó trưởng phòng:
ThS. Ngô Thị Thu Hà
ĐT: (84-24) 37547506 + 534
Email: ntha@vnu.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:          

Phòng Đào tạo là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo đại học và sau đại học trong nước.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý (quy định, hướng dẫn, kế hoạch, …) về tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong nước.

2.2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ:

a) Tổ chức hoạt động tuyển sinh trong nước:

- Đầu mối giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh của Trường;

- Tổ chức triển khai hoạt động tuyển sinh các chương trình đào tạo trong nước, gồm:

+ Đối với các chương trình đào tạo cử nhân: Xây dựng Đề án tuyển sinh, thông báo tuyển sinh, quản lý thí sinh đăng ký dự thi trên phần mềm, tổ chức xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQHGN;

+ Đối với các chương trình đào tạo sau đại học: Tổ chức học bổ sung kiến thức, thông báo tuyển sinh, tổ chức đăng ký dự thi trên phần mềm, tổ chức thi tuyển, xét tuyển theo quy định của ĐHQGHN;

b) Quản lý hoạt động đào tạo trong nước:

- Đầu mối xây dựng, tổ chức nghiệm thu đề án mở mới, điều chỉnh chương trình đào tạo;

- Tổ chức biên soạn, nghiệm thu, ban hành đề cương học phần, giáo trình;

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy của giảng viên trong toàn Trường;

- Đầu mối quản lý hoạt động thỉnh giảng đối với các chương trình đào tạo trong nước;

- Tổ chức đăng ký học, hủy học phần; tổ chức thi kết thúc học phần;

- Tổ chức sao in đề thi đối với các học phần chưa xây dựng được bộ đề thi/ngân hàng câu hỏi thi.

- Xét học vụ; xét và công nhận tốt nghiệp.

- Quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ; lưu giữ kết quả học tập của người học bản gốc và các tài liệu có liên quan đến quá trình đào tạo;

- Quản lý học liệu, đầu mối tổ chức thực hiện việc nhập, dịch và biên dịch giáo trình, sách tham khảo;

- Tổ chức chấm luận văn, ngoại ngữ chuyên ngành, luận án cấp ĐHQGHN;

2.3. Phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Trường có liên quan đến chức năng của đơn vị.

- Phối hợp với Phòng Tuyển sinh trong công tác tạo nguồn tuyển sinh;

- Phối hợp với Phòng Tổ chức Nhân sự, Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng quy định về chế độ làm việc, chế độ tài chính, đào tạo - bồi dưỡng đối với giảng viên, cán bộ quản lý và các đối tượng khác có liên quan;

- Phối hợp với Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục để thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo;

2.4. Thực hiện nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

 

III.  BỘ MÁY TỔ CHỨC
Các mảng hoạt động thuộc phòng:

+ Đào tạo đại học
+ Đào tạo sau đại học
+ Đào tạo ngắn hạn
+ Thư viện, học liệu

________________________

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 401 nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + 305, 306, 315, 325, 513, 514, 524, 534
Email:
daotao_kt@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.edu.vn