Trang Giới thiệu chung
 
Phòng Tuyển sinhI. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Thị Thư

Điện thoại: 024.3754 7506 + 658

Email: thunt@vnu.edu.vn


 
 
Phó Trưởng phòng: 
 
ThS. Trần Thị Hồng 
Điện thoại: 024.3754 7506 + 655
 
 
 
Phó Trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Thùy Linh 
Điện thoại: 024.3754 7506 + 666
 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Phòng Tuyển sinh là đơn vị tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng tổ chức, quản lý các hoạt động PR, marketing, tạo nguồn tuyển sinh các bậc đào tạo đại học, sau đại học trong nước.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý (quy định, hướng dẫn, kế hoạch, chiến lược,…) các hoạt động PR, marketing, tạo nguồn tuyển sinh các bậc đào tạo đại học, sau đại học trong nước.

2.2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ:

- Khảo sát và phân tích thị trường, xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tuyển sinh tất cả các bậc, chương trình đào tạo của Trường;

- Tổ chức nội dung và cập nhật thông tin tuyển sinh trên các công cụ truyền thông tuyển sinh của Trường;

- Biên soạn và in ấn các ấn phẩm tuyển sinh;

- Tổ chức các chương trình tư vấn tuyển sinh (gồm các kênh tư vấn tuyển sinh, sự kiện, truyền thông…);

- Xây dựng, phát triển mối quan hệ với các đối tác nhằm quảng bá, thu hút người học và các khách hàng tiềm năng;

- Xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu nguồn tuyển sinh cho các chương trình;

- Điều tra, khảo sát, đánh giá hiệu quả các kênh marketing và hiệu quả tuyển sinh của từng chương trình để đề xuất với Hiệu trưởng các giải pháp kịp thời;

- Hỗ trợ công tác tuyển sinh đào tạo ngắn hạn;

2.3. Phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Trường có liên quan đến chức năng của đơn vị.

2.4. Thực hiện nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

_______________

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3754 7506 (666, 888, 658); Hotline: 0913.486.773

Email: tuyensinh_ueb@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.edu.vn