Trang Giới thiệu chung
 
Phòng Kế hoạch - Tài chínhI. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Trưởng phòng:
ThS. Hồ Sĩ Lưu
ĐT: (84-24) 37547506 + 403
Email: luuhs@vnu.edu.vn
 
Phó Trưởng phòng
ThS. Trần Thị Hoài Thương
ĐT: (84-24) 37547506 + 454
Email: thuongtth@vnu.edu.vn
 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Phòng KHTC là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức và quản lý công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý (quy định, quy trình, hướng dẫn, kế hoạch, chiến lược, …) về kế hoạch, tài chính, kế toán, chiến lược phát triển Trường.

2.2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và dài hạn của Trường;

- Đầu mối xây dựng chiến lược phát triển Trường theo giai đoạn;

- Đầu mối tổng hợp và xây dựng hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm của Trường;

- Xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí cho các đơn vị trong toàn Trường và hướng dẫn các đơn vị triển khai sử dụng kinh phí đã được phân bổ;

- Kiểm tra và thực thi các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, mua bán, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định các báo giá, thẩm định tài chính của các hợp đồng, chương trình, dự án;

- Kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm của các đơn vị để trình phương án điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể;

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng chế độ chính sách, các quy định, quy trình về tài chính;

- Lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của Nhà nước và phục vụ công tác quản lý của Trường;

- Lập báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính theo quy định của Nhà nước, ĐHQGHN và của Trường;

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hạch toán độc lập lập báo cáo tài chính theo quy định và các báo cáo về tài chính phục vụ công tác quản lý;

- Thực hiện chế độ lưu trữ tài liệu, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành;

- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ;

- Đề xuất các giải pháp tăng thêm nguồn thu cho Trường.

2.3. Phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Trường có liên quan đến chức năng của đơn vị.

Phối hợp với các đơn vị lập phương án, tính hiệu quả của các chương trình liên kết, hoạt động có thu ngoài nguồn ngân sách nhà nước, xây dựng cơ chế tài chính đối với các chương trình, hoạt động này.

2.4. Thực hiện nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.


>> Danh sách cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính
___________________________
Địa chỉ liên hệ:
Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 404 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 37547506  +  411, 412  - Fax: (84-24) 37546765
Email:
khtc_kt@vnu.edu.vn ; Website: http://ueb.vnu.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN