Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Đầu tư tài chính, Khoa Tài chính - Ngân hàng

Danh sách giảng viên Bộ môn Đầu tư tài chính, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKT


TTẢnh
Họ và tên
Chức danh/Vị trí
1

TS. Nguyễn Thị Nhung

Phụ trách bộ môn, Giảng viên
 2 TS. Tô Lan Phương Giảng viên
 3 TS. Vũ Thị LoanGiảng viên 
 4 PGS.TS. Lê Trung Thành Trưởng phòng Đào tạo, Giảng viên
 5 ThS. Nguyễn Hải Tùng Giảng viên
 6 ThS. Nguyễn Thế Thành Giảng viên tập sự

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN