Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Phòng Hành chính - Tổng hợp
 

TT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

1


 

ThS. Vũ Minh Đức

Trưởng phòng

2


ThS. Phạm Bích Ngọc

Phó trưởng phòng

phụ trách công tác hành chính

3

ThS. Nguyễn Thị Điệp

Phó trưởng phòng

phụ trách công tác cơ sở vật chất

4

ThS. Nguyễn Ngọc Anh

Chuyên viên Xây dựng - Cơ sở vật chất

5

ThS. Vũ Thị Tân

Chuyên viên Văn thư lưu trữ

6

CN. Trần Văn Trọng

Chuyên viên Quản trị

 7ThS. Trần Thị Liên Chuyên viên Giao ban, Thống kê
  ThS. Phan Huyền Châu Chuyên viên
 9