Trang Giới thiệu chung
 

Cơ cấu tổ chức Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 

 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
 
CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI VÀ ĐOÀN THỂ

- Đảng bộ

- Công đoàn

- Đoàn Thanh niên CSHCM

- Hội Sinh viên

- Ban liên lạc Hội Cựu sinh viên

 

CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

- Khoa Kế toán - Kiểm toán

- Khoa Kinh tế Chính trị

- Khoa Kinh tế Phát triển

- Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

- Khoa Tài chính - Ngân hàng

 

CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

- Phòng Đào tạo

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển

- Phòng Thanh tra và Pháp chế


CÁC ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU VÀ PHỤC VỤ

Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh

- Trung tâm Dữ liệu và Phân tích Kinh tế - Xã hội 

- Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

- Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo

 
CÁC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
- Hội đồng Khoa học và Đào tạo 
- Hội đồng tuyển sinh
- Hội đồng lương
- Hội đồng thi đua, khen thưởng
- Hội đồng khác 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn CUUPZY
Nội dung