Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch tổ chức học kỳ Hè năm học 2020-2021

Công văn số 1052/ĐHKT-ĐT ngày 06/04/2021 về việc kế hoạch tổ chức học kỳ Hè năm học 2020-2021


Căn cứ kết quả điều tra khảo sát nguyện vọng sinh viên về tổ chức học kỳ Hè năm học 2020-2021, Nhà Trường dự kiến tổ chức học kỳ Hè năm học 2020-2021, thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng: sinh viên Trường Đại học Kinh tế (trừ sinh viên khóa QH-2020-E).

2. Thời gian: dự kiến từ ngày 12/07/2021 đến ngày 14/08/2021 (từ thứ 2 đến thứ 7)

3. Các học phần dự kiến tổ chức:

STT

Tên học phần

Số TC

Mã học phần

Mã học phần tiên quyết

Ghi chú

1

Kinh tế lượng

3

INE1052

INE1051, INT1004, BSA1053

 

2

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

BSA1053

MAT1101

 

3

Toán kinh tế

3

MAT1005

BSA1053

 

4

Kỹ năng bổ trợ

3

BSA2030

 

Áp dụng cho SV từ khóa QH-2018-E trở về trước

5

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

HIS1002

POL1001

Áp dụng cho SV từ khóa QH-2018-E trở về trước

6

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

HIS1001

 

Áp dụng cho SV từ khóa QH-2019-E trở đi

7

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

POL1001

- Đối với SV từ khóa QH-2018-E trở về trước: PHI1005.

- Đối với SV từ khóa QH-2019-E trở đi: Không có HP tiên quyết

 

Lưu ý:

1/ Nếu các học phần nêu trên không đủ 30 sinh viên đăng ký, Nhà trường sẽ hủy lớp học phần theo đúng quy định. Trường hợp đặc biệt, Phòng Đào tạo sẽ báo cáo Ban Giám hiệu xem xét và giải quyết.

2/ Sinh viên phải đóng học phí (ngoài học phí niên chế) theo số tín chỉ đăng ký tại học kỳ Hè năm học 2020-2021.

Nếu sinh viên có nguyện vọng tổ chức các học phần khác, sinh viên nộp đơn xin mở lớp (tối thiểu 30 sinh viên) về Khoa, Viện đính kèm danh sách đầy đủ chữ ký trong đó cam kết đăng ký học đầy đủ khi Nhà trưởng tổ chức lớp (Không yêu cầu sĩ số tối thiểu 30 đối với các học phần dành cho sinh viên các khóa QH-2015, QH-2016). Các Khoa, Viện tập hợp đơn mở lớp và gửi về Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 12/04/2021, Phòng Đào tạo sẽ trình Ban Giám hiệu xem xét và giải quyết.

Đề nghị Phòng Kế hoạch – Tài chính tính toán và gửi mức thu học phí học kỳ Hè năm học 2020-2021 trước 16h00 ngày 09/04/2021 để Phòng Đào tạo có căn cứ thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ Hè năm học 2020-2021 cho sinh viên.

Đề nghị các Khoa, Viện gửi thông tin cho sinh viên biết và thực hiện./.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN