Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả học kỳ II năm học 2018-2019 (Lần 2)

Thông báo số 2110/ĐHKT-ĐTĐH ngày 26/7/2019 về việc thông báo kết quả học kỳ II năm học 2018-2019


Căn cứ vào kết quả học tập Học kỳ II năm học 2018-2019, sau khi kiểm tra việc nhập điểm trên phần mềm, trường Đại học Kinh tế thông báo chính thức kết quả các học phần, học kỳ II năm học 2018-2019 của sinh viên Cổng hệ thống điều tra khảo sát online theo địa chỉ truy cập www.survey.ueb.edu.vn của trường (Bao gồm điểm thành phần, điểm thi, điểm kết luận).

Trường Đại học Kinh tế công bố danh sách các học phần chưa đủ điểm thi (danh sách kèm theo). Nhà trường sẽ công bố điểm của các học phần chưa có điểm vào ngày 7/8/2019.

Phòng Đào tạo nhận đơn khiếu nại, thắc mắc của sinh viên ngày 30,31/7/2019 và trả lời đơn thắc mắc vào ngày 8/8/2019 tại phòng Đào tạo, phòng 504 nhà E4, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy.

Đề nghị viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết.

Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN