Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả học tập học kỳ II năm học 2018-2019

Công văn 1996/ĐHKT-ĐTĐH ngày 12/7/2019 về việc kết quả học tập học kỳ II năm học 2018-2019


Căn cứ vào kết quả học tập Học kỳ II năm học 2018-2019, trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả các học phần có lịch thi từ ngày 3/6/2019 đến ngày 11/6/2019, học kỳ II năm học 2018-2019 của sinh viên trên Cổng hệ thống điều tra khảo sát online theo địa chỉ truy cập www.survey.ueb.edu.vn của trường (Bao gồm điểm thành phần, điểm thi, điểm kết luận).

Trường Đại học Kinh tế công bố danh sách các học phần chưa chấm thi và lớp học phần chưa có điểm thành phần (danh sách kèm theo).

Trường Đại học Kinh tế sẽ rà soát lại việc nhập điểm vào phần mềm, nhà trường sẽ công bố điểm cuối cùng sau khi đã kiểm tra và điểm của các học phần chưa có điểm từ ngày 22/7/2019 đến 26/7/2019.

Đề nghị viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết.

>> Download Công văn tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN