Trang Đào tạo đại học
 
Thời hạn học tập đối với học viên QH-2015-E

Thông báo số 2141/TB-ĐHKT ngày 30/7/2019 của Trường Đại học Kinh tế về việc gia hạn học tập đối với học viên QH-2015-E.


Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5725/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN về việc Ban hành Quy định một số điều về tổ chức đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Trường Đại học Kinh tế xin thông báo thời hạn học tập (kể cả thời gian kéo dài tối đa) đối với học viên khóa QH-2015-E đến ngày 31/12/2019. Để đảm bảo học viên hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn, nhà trường thông báo thời gian học viên khóa QH-2015-E nộp luận văn cho Phòng Đào tạo kể từ ngày 04/11/2019 đến 13/11/2019.

Sau thời hạn trên, Trường Đại học Kinh tế không tiếp nhận hồ sơ liên quan đến luận văn tốt nghiệp đối với học viên khóa QH-2015-E.

Trân trọng thông báo để các Khoa/Viện và học viên biết và thực hiện.

Xem chi tiết thông báo và download tại đây. 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN