Trang Đào tạo đại học
 
Các dịch vụ thông tin thư viện hiện đại cho sinh viên khóa mới

Công văn số 208/TTTV ngày 27/08/2019 của Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo về việc phối hợp phổ biến các dịch vụ thông tin thư viện hiện đại cho sinh viên khóa mới.


Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong năm 2019 Trung tâm Thông tin thư viện đã triển khai một số dịch vụ thông tin thư viện mới hiện đại, bao gồm:

1. Dịch vụ mượn/ đọc tài liệu số trên các thiết bị di động

Đây là dịch vụ giúp bạn đọc dễ dàng mượn đọc tài liệu số của thư viện mọi lúc mọi nơi trên laptop, smartphone, máy tính bảng ...với số lượng lớn tài liệu điện tử là giáo trình, sách tham khảo ( ~20.000 tên) và luận án, luận văn (~30.000 tên). Dịch vụ này cũng giúp bạn đọc nhanh chóng tìm kiếm hoặc liệt kê học liệu theo từng môn học trong cơ sở dữ liệu môn học đã được thư viện trình bày theo các ngành đào tạo của trường thành viên/ khoa trực thuộc.

2. Dịch vụ sử dụng không gian, trang thiết bị và mượn sách thư viện thông qua mã vạch hoặc mã QR (Quick Response) được sinh ra trên Smartphone song song với việc dùng thẻ nhựa truyền thống.

Bạn đọc cài ứng dụng mượn đọc tài liệu số của thư viện trên điện thoại thông minh qua App Bookworm (VNU-LIC), chương trình sẽ tự sinh ra mã vạch hoặc mã QR, sinh viên khóa mới có thể vào thư viện sử dụng tất cả các dịch vụ, bao gồm cả việc mượn sách in ngay cả khi chưa có thẻ hoặc mất thẻ sinh viên.

Để triển khai các dịch vụ trên một cách hiệu quả đến sinh viên khóa mới, kính đề nghị các đơn vị đào tạo phối hợp với Trung tâm các công việc sau:

- Đặt đường liên kết (link) cơ sở dữ liệu học liệu toàn văn môn học theo đơn vị đào tạo lên trang web/ cổng thông tin của đơn vị để người học dễ dàng tiếp cận và khai thác tài liệu. (Các liên kết theo từng đơn vị được gửi kèm theo văn bản này và được gửi qua Email).

- Sớm cung cấp dữ liệu sinh viên năm thứ nhất cho Trung tâm. Tại công văn số 168/TTTV ngày 23/7/2019 về việc đề nghị phối hợp thực hiện công tác phục vụ thư viện năm học 2019 – 2020, Trung tâm đã đề nghị đơn vị gửi dữ liệu theo mẫu, nay Trung tâm tiếp tục đề nghị đơn vị gửi kèm theo thông tin ảnh của sinh viên. Đây cũng là quy định được thể hiện trong Hướng dẫn số 2262/HD-ĐHQGHN ngày 23/7/2019 về việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên đầu năm học 2014 - 2020 của ĐHQGHN. Trong trường hợp không có ảnh, sinh viên sẽ không được mượn tài liệu (chỉ đọc tại chỗ) cho đến khi có Thẻ sinh viên.
- Tạo điều kiện để cán bộ Trung tâm treo/dán các poster giới thiệu ứng dụng Bookworm trong khuôn viên cơ sở đào tạo của đơn vị và đến các lớp học trên giảng đường để hướng dẫn sinh viên cài đặt và sử dụng Bookworm.
Kính mong Quý Trường/Khoa phối hợp và tạo điều kiện. Trân trọng cảm ơn!
Xem chi tiết thông báo tại đây.
Xem liên kết cơ sở dữ liệu môn học tại đây. 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN