Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo danh sách sinh viên đã được mua Bảo hiểm y tế đợt tháng 12 năm 2019

Thông báo số 227/ĐHKT-CTSV ngày 12/02/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN:


Thực hiện Công văn số 3550/ĐHKT-CTSV ký ngày 29/11/2019 về việc mua Bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên năm 2020, Nhà trường thông báo tới các đơn vị liên quan danh sách những sinh viên đã được mua BHYT qua nhà trường đợt tháng 12 năm 2019 (danh sách kèm theo), bao gồm:

- Số lượng sinh viên tham gia mua BHYT: 1296 sinh viên.

- Thời hạn thẻ BHYT: tính từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.

Đối với những sinnh viên đã có thẻ BHYT theo diện khác như: hộ nghèo, hộ cận nghèo; thân nhân sỹ quan công an, bộ độ; người sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; mua theo hộ gia đình ... (các trường hợp đã có BHYT nhưng không mua qua Nhà trường) cần nộp lại bản sao thẻ BHYT về văn phòng khoa trước ngày 29/02/2020. Trường hợp sinh viên thuộc các đối tượng trên không nộp bản sao thẻ BHYT và các sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét thi đua khen thưởng, xét học bổng, bị hạ bậc xếp loại kết quả rèn luyện trong năm học và sẽ bị xử lý kỷ luật.

Đề nghị các khoa/viện/trung tâm trực thuộc thông báo đến những sinh viên có tên trong danh sách được biết.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN