Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả học kỳ I năm học 2019-2020 (lần 2)

Công văn số 208/ĐHKT-ĐTĐH ngày 07/02/2020 về việc thông báo kết quả học kỳ I năm học 2019-2020 (lần 2)


Căn cứ vào kết quả học tập Học kỳ I năm học 2019-2020, trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả các học phần lần thứ 2 có lịch thi từ ngày 16/12/2019 đến 03/01/2020 của sinh viên theo địa chỉ truy cập www.daotao.vnu.edu.vn của Trường như sau:

1. Điểm đánh giá bộ phận học phần:

1.1. Kinh tế thể chế

1.2. Lựa chọn công cộng

2. Điểm thi kết thúc học phần:

2.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin: Các phòng từ 702 đến 808VU, 508E4 (kỳ phụ)

2.2. Nhà nước và Pháp luật đại cương: Các phòng từ 805 đến 810VU, 508 E4 (kỳ phụ)

2.3. Tin học cơ sở 2 : Phòng 508 E4 (kỳ phụ)

2.4. Toán kinh tế : Phòng 508 E4 (kỳ phụ)

Thời hạn nhận đơn kiểm tra điểm: 10/02/2020 - 11/02/2020

Địa điểm nhận đơn: Phòng 401 nhà E4, người nhận: Ms. Dung, số điện thoại: (024) 3754 7506 – máy lẻ 504.

Lưu ý: Kết quả học phần thông báo lần 1,2 là điểm chưa kiểm tra công tác ghép phách, lên điểm. Sau khi kiểm tra, điểm thi có thể thay đổi và Nhà trường sẽ thông báo các trường hợp thay đổi điểm (nếu có).

Đề nghị viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết.

Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN