Trang Đào tạo đại học
 
Quyết định ban hành Dạng thức đề thi kết thúc học phần Triết học Mác - Lênin

Quyết định số 3432/QĐ-ĐHQGHN ngày 31/10/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Dạng thức đề thi kết thúc học phần Triết học Mác - Lênin dùng cho các ngành không chuyên về Lý luận chính trị.


 >>> Xem và tài quyết định tại đây

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội