Trang Đào tạo đại học
 
Hủy điểm học phần tự chọn và đóng học phí bổ sung

Công văn số 159/ĐHKT-ĐT ngày 04/02/2020 về việc hủy điểm học phần tự chọn và đóng học phí bổ sung


Căn cứ Quy chế đào tạo đại học của ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 và nhu cầu đăng ký học vượt tổng số tín chỉ của Chương trình đào tạo (CTĐT) của sinh viên, Nhà trường thông báo:

1. Thu học phí đối với các học phần đăng ký học vượt

- Sinh viên phải nộp học phí bổ sung đối với các học phần học vượt tổng số tín chỉ của CTĐT tại thời điểm đăng ký học. Căn cứ vào các quy định, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể mức học phí đối với từng năm học. Sinh viên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp học phần đối với các học phần đăng ký học vượt tổng số tín chỉ nếu không hoàn thành nghĩa vụ học phí.

- Đối với sinh viên đã hoàn thành CTĐT, Nhà trường sẽ rà soát tổng số tín chỉ sinh viên đã tích lũy khi xét tốt nghiệp. Nếu sinh viên tích lũy số tín chỉ vượt quá tổng số tín chỉ của CTĐT, Nhà trường sẽ thu học phí bổ sung đối với các học phần học vượt quá tổng số tín chỉ tại thời điểm xét tốt nghiệp.

2. Hủy điểm học phần

- Sinh viên nộp đơn đề nghị hủy điểm học phần tự chọn (nếu có nguyện vọng) theo Mẫu C-04/ĐT khi đã tích lũy nhiều hơn tổng số tín chỉ của CTĐT.

- Số tín chỉ được hủy không vượt quá số tín chỉ sinh viên đã học vượt.

Kính đề nghị Khoa, Viện thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.
Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN