Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2020-2021 sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin

Thông báo số 271/TB-ĐHKT ngày 27/01/2021 về việc thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ II, năm học 2020-2021 sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin


Căn cứ Thông báo số 3673/TB-ĐHKT ngày 02/12/2020 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2020-2021, căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký vào các lớp học phần sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo:

1. Thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ II, năm học 2020-2021 sau đăng ký học lần 3 (Phụ lục 1).

2. Danh sách lớp học phần hủy do không đủ sĩ số sinh viên tối thiểu (Phụ lục 2).

3. Danh sách lớp học phần điều chỉnh lịch học (Phụ lục 3).

4. Danh sách sinh viên đăng ký học phần ngoài chương trình đào tạo (Phụ lục 4): Sinh viên đăng ký học các học phần ngoài chương trình đào tạo sẽ phải nộp thêm học phí theo quy định của Phòng Kế hoạch – Tài chính.

5. Danh sách sinh viên đăng ký không đủ tín chỉ tối thiểu trong một học kỳ (Phụ lục 5): Nhà Trường đồng ý cho sinh viên đính kèm danh sách được học ít hơn số tín chỉ tối thiểu trong một học kỳ. Sinh viên không cần làm đơn học ít hơn số tín chỉ tối thiểu trong một học kỳ.

6. Danh sách sinh viên bị xóa đăng ký học do chưa qua học phần tiên quyết của học phần đã đăng ký (Phụ lục 6).

7. Danh sách sinh viên bị xóa đăng ký học do đăng ký học cải thiện không đúng quy định (Phụ lục 7).

8. Danh sách sinh viên trùng lịch học (Phụ lục 8): Do lỗi hệ thống nên phần mềm ghi nhận một số sinh viên đăng ký trùng lịch học, sinh viên lên Phòng Đào tạo (Phòng 401E4) trước 16h00 ngày 29/01/2021 để hủy học phần đăng ký trùng lịch. Sau thời gian trên nếu sinh viên không làm thủ tục hủy đăng ký học ngoài hệ thống, Nhà trường sẽ xóa đăng ký học của tất cả các học phần sinh viên đăng ký trùng lịch.

 

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện./.
 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác