Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2019-2020 sau đăng ký học lần 1

Thông báo 3751/TB-ĐHKT ngày 13/12/2019 về việc Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2019-2020 sau đăng ký học lần 1


Căn cứ Thông báo số 3403/TB-ĐHKT ngày 20/11/2019 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2019-2020, căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký vào các lớp học phần sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo:

1. Thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ II, năm học 2019 – 2020 sau đăng ký học lần 1 (Phụ lục 1).

2. Danh sách lớp học phần hủy do không đủ sĩ số sinh viên tối thiểu (Phụ lục 2).

3. Danh sách lớp học phần mở bổ sung (Phụ lục 3).

4. Danh sách sinh viên hệ chuẩn bị xóa đăng ký học do đăng ký vào các lớp CLC TT 23 (Phụ lục 4).

5. Danh sách sinh viên bị xóa đăng ký học do đăng ký 3 học phần giáo dục thể chất trở lên (Phụ lục 5).

6. Danh sách sinh viên bị xóa đăng ký học do đăng ký học cải thiện không đúng quy định (Phụ lục 6).

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện.
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN