Trang Đào tạo đại học
 
Thời gian học thực hành học phần Tin học cơ sở 2 (INT1004) hệ đại học chính quy học kỳ II, năm học 2018-2019

Thông báo số 448/TB-ĐHKT ngày 25/2/2019 của Trường Đại học Kinh tế về thời gian học thực hành học phần Tin học cơ sở 2 (INT1004) hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2018-2019


Căn cứ Thông báo số 3075/TB-ĐHKT ngày của Trường Đại học Kinh tế về đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2018-2019;

Căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký vào các lớp học phần (LHP) sau 3 đợt đăng ký trên Hệ thống cổng thông tin

Nhà Trường thông báo Thời gian học thực hành của học phần Tin học cơ sở 2 (Mã học phần: INT1004), chi tiết trong phụ lục đính kèm.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên biết để thực hiện./.
Download:
- Thông báo tại đây>>>
- Danh sách lớp tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN