Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu học phần tiếng Anh tăng cường 2 bậc đại học học kỳ I, năm học 2019-2020

Thông báo số 2568/TB-ĐHKT ngày 18/9/2019 của Trường Đại học Kinh tế về thời khóa biểu học phần tiếng Anh tăng cường 2 bậc đại học học kỳ I, năm học 2019-2020


Căn cứ Thông báo số 1025/TB-ĐHNN ngày 30 tháng 08 năm 2019 của Trường Đại học Ngoại Ngữ về kết quả và kế hoạch tổ chức giảng dạy sau kì thi sát hạch trình độ tiếng Anh ngày 24/08/2019;

Căn cứ số lượng đơn đăng ký học phần tiếng Anh tăng cường 2 của sinh viên khóa QH-2019-E;

Nhà Trường thông báo Thời khóa biểu học phần tiếng Anh tăng cường 2 chi tiết trong phụ lục đính kèm.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN