Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu học phần Tin học cơ sở 2 (nội dung thực hành) bậc đại học Học kỳ I năm học 2019-2020

Thông báo số 2736/TB-ĐHKT ngày 25/9/2019 thời khóa biểu học phần Tin học cơ sở 2 (nội dung thực hành) bậc đại học học kỳ I năm học 2019-2020


Căn cứ Thông báo số 2051/TB-ĐHKT ngày của Trường Đại học Kinh tế về đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2019-2020;

Căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký vào các lớp học phần sau 3 đợt đăng ký trên Hệ thống cổng thông tin

Nhà Trường thông báo Thời khóa biểu học phần Tin học cơ sở 2 (nội dung thực hành), chi tiết trong phụ lục đính kèm.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

 
>> Download Danh sách nhóm thực hành tại đây>>>
>> Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN