Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2019-2020 sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin

Thông báo số 2653/TB-ĐHKT ngày 18/9/2019 thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2019-2020 sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin


Căn cứ Thông báo số 2051/TB-ĐHKT ngày 19/07/2019 về việc đăng ký học phần (ĐKHP) của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2019-2020, căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký vào các lớp học phần (LHP) sau 3 đợt đăng ký trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo:

1. Thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ I, năm học 2019 – 2020 (Phụ lục 1).

2. Danh sách các lớp học phần hủy do không đủ sĩ số sinh viên tối thiểu (Phụ lục 2).

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện./.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN