Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2020-2021 sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin

Thông báo số 2411/TB-ĐHKT ngày 08/09/2020 về việc Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2020-2021 sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin


Căn cứ Thông báo số 1792/TB-ĐHKT ngày 17/7/2020 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2020-2021, căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký vào các lớp học phần sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo:

1. Thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ I, năm học 2020-2021 sau đăng ký học lần 3 (Phụ lục 1).

2. Danh sách lớp học phần hủy do không đủ sĩ số sinh viên tối thiểu (Phụ lục 2).

3. Danh sách sinh viên hệ chuẩn bị xóa đăng ký học do đăng ký vào các lớp CLC TT 23 (Phụ lục 3).

4. Danh sách sinh viên bị xóa đăng ký học do đăng ký học cải thiện không đúng quy định (Phụ lục 4).

5. Danh sách sinh viên đăng ký trùng lịch học (Phụ lục 5): Do lỗi hệ thống nên phần mềm ghi nhận một số sinh viên đăng ký trùng lịch học, sinh viên lên Phòng Đào tạo (Phòng 401E4) trước 10h00 ngày 16/09/2020 để hủy học phần đăng ký trùng lịch. Sau thời gian trên nếu sinh viên không làm thủ tục hủy đăng ký học ngoài hệ thống, Nhà trường sẽ xóa đăng ký học của tất cả các học phần sinh viên đăng ký trùng lịch.

6. Danh sách sinh viên bị xóa đăng ký học do chưa qua học phần tiên quyết của học phần đã đăng ký (Phụ lục 6).

7. Danh sách sinh viên đăng ký học không đủ tín chỉ tổi thiểu trong một học kỳ (Phụ lục 7): Nhà Trường đồng ý những sinh viên có tên trong danh sách đăng ký học không đủ tín chỉ tối thiểu trong một kỳ. Sinh viên không cần làm đơn đăng ký ít hơn số tín chỉ tối thiểu.

8. Danh sách sinh viên đăng ký học không thuộc chương trình đào tạo (Phụ lục 8): Sinh viên sẽ nộp thêm học phí theo thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

 

Kính đề nghị các Khoa, Viện thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện./.
 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác