Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi Giáo dục quốc phòng - an ninh học kỳ I năm học 2013-2014

Công văn số 3521/ĐHKT-ĐTĐH ngày 20/12/2013 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


 Căn cứ vào lịch trình trình đào tạo, phòng Đào tạo thông báo lịch thi của các môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh 1 và Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 của học kỳ I năm học 2013-2014 theo file đính kèm.
Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên của Khoa được biết và thực hiện. 
>> Công văn số 3521/ĐHKT-ĐTĐH

Trường ĐHKT - ĐHQGHN