Trang Đào tạo đại học
 
Hình thức thi hết học phần bậc đào tạo Đại học Học kỳ I năm học 2021-2022

Quyết định số 3470/QĐ-ĐHKT ngày 08/11/2021của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc hình thức thi hết học phần bậc đào tạo Đại học học kỳ I năm học 2021-2022


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN, ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT, ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ công văn số 447/ĐHQGHN-ĐT ngày 19/2/2021 của ĐHQGHN về việc hướng dẫn triển khai công tác đào tạo trực tuyến nhằm ứng phó với dịch Covid-19;

Căn cứ công văn số 3239/ĐGQGHN-CT&CTHSSV ngày 22/10/2021 của ĐHQGHN về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Căn cứ công văn số 2498/ĐHKT-ĐT ngày 10/11/2021 về việc đề xuất hình thức thi học phần bậc đào tạo Đại học học kỳ I, năm học 2021-2022 Căn cứ đề xuất hình thức thi của các Khoa/Viện;

Căn cứ theo đề nghị hình thức thi của các Khoa/Viện

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hình thức thi đánh giá hết học phần của hệ đào tạo Đại học, cụ thể như sau:

1. Khóa QH-2018-E. QH-2019-E, QH-2020-E: danh sách kèm theo, dự kiến thi từ ngày 20/12/2021 đến ngày 6/1/2022 (Phụ lục 1);

2. Lớp QH-2021-E QTKD-TT 1,2: danh sách kèm theo, dự kiến thi từ ngày 17/1/2022 đến ngày 25/1/2022 (Phụ lục 2);

Điều 2. Các Khoa/ Viện QTKD thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên được biết và thực hiện, Trung tâm ĐBCLGD cung cấp đề thi trực tuyến các học phần lên phần mềm thi trực tuyến

Điều 3: Người học phải hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được làm bài tập lớn/ tiểu luận và thi hết học phần, nếu không sẽ bị hủy kết quả.
 
Download Quyết định tại đây 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN