Trang Đào tạo đại học
 
Tra cứu thông tin dự thi hết học phần Triết học Mác - Lênin các lớp QH-2019-E bậc đại học Học kỳ I, năm học 2019-2020

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN gửi thông báo lịch thi, phòng thi, hướng dẫn cách làm bài thi hết học phần Triết học Mác - Lênin học kỳ I, năm học 2019-2020


Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên biết và thực hiện./. 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN