Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi (công bố lần 1) Học kỳ II năm học 2018-2019

Quyết định số 1614/QĐ-ĐHKT ngày 03 tháng 06 năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế về việc danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi (công bố lần 1) học kỳ II năm học 2018-2019


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN, ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT, ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ quy chế đào tạo đại học ban hành kèm theo quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ đề nghị của giảng viên về danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi hết học phần;

Căn cứ bảng điểm thành phần của giảng viên;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ thi học kỳ II năm học 2018-2019 với sinh viên do không đủ điều kiện dự thi (công bố lần 1 tính đến ngày 30/05/2019) (danh sách kèm theo).

Điều 2. Sinh viên bị đình chỉ thi nhận điểm 0 với học phần bị đình chỉ thi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Chủ nhiệm các Khoa, Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh và sinh viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN