Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên hệ chính quy, hệ chính quy - chương trình đào tạo bằng kép buộc dừng học học kỳ II năm học 2019-2020

Quyết định số 455/QĐ-ĐHKT ngày 10/03/2020 về việc sinh viên hệ chính quy, hệ chính quy - chương trình đào tạo bằng kép buộc dừng học học kỳ II năm học 2019-2020


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN, ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT, ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về Quy chế đào tạo đại học;

Căn cứ Quyết định số 5267/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc Ban hành Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ công văn 950/ ĐHQGHN-ĐT ngày 21/3/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xóa tên sinh viên không đăng ký 2 học kỳ liên tiếp.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét học vụ ngày 5/03/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Buộc dừng học 17 sinh viên hệ chính quy - chương trình đào tạo bằng kép trong học kỳ II năm học 2019-2020 (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Trước ngày 20/7/2020 sinh viên có trách nhiệm đến Phòng Đào tạo để làm thủ tục học tiếp. Sau thời gian trên nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách sinh viên của trường.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Chủ nhiệm các Khoa, Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh và những sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 
Download Quyết định tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác