Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2019-2020

Công văn số 2667/ĐHKT-ĐT ngày 20/09/2019 về việc danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2019-2020


Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về Quy chế đào tạo đại học; Quyết định số 5267/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Ban hành Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Căn cứ kết quả học tập học kỳ II năm học 2018-2019 và Biên bản họp Hội đồng xét học vụ học kỳ I năm học 2019-2020 ngày 17/09/2019 của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên hệ chính quy, hệ chính quy - chương trình đào tạo bằng kép thuộc diện cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2019-2020 (có danh sách kèm theo).

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên được biết để thực hiện./.

 
Download Công văn tại đây>>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác