Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2018-2019

Công văn số 669/ĐHKT-ĐTĐH ngày 18 tháng 3 năm 2019 v/v danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2018-2019


Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về Quy chế đào tạo đại học; Quyết định số 5267/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Ban hành Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Căn cứ kết quả học tập học kỳ I năm học 2018-2019 và Biên bản họp Hội đồng xét học vụ học kỳ II năm học 2018-2019 ngày 14/03/2019 của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên hệ chính quy, hệ chính quy - chương trình đào tạo bằng kép thuộc diện cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2018-2019 (có danh sách kèm theo)

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên được biết để thực hiện.
 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác