Trang Đào tạo đại học
 
Tặng thưởng học bổng Hapro năm học 2011 - 2012

Quyết định số 1810/QĐ-ĐHKT ngày 20/9/2011 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ đề nghị của Chủ nhiệm các Khoa;

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên năm học 2010 - 2011;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

                              
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng phần thưởng 1.000.000 đồng cho mỗi sinh viên (có danh sách kèm theo) từ nhà tài trợ Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) năm học 2011-2012.

Điều 2. Các Ông (bà) Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng KH-TC, Chủ nhiệm các Khoa và những sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN