Trang Đào tạo đại học
 
Học bổng KKHT học kỳ 8 khoá học 2006 - 2010

Theo quyết định số 2375 /QĐ-ĐHKT ngày 24/11/2010 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT về việc cấp Học bổng KKHT học kỳ 8 khoá học 2006 - 2010>> Quyết định số 2375 /QĐ-ĐHKT
>> Danh sách sinh viên được cấp học bổng

Các Khoa có trách nhiệm tiếp nhận học bổng của sinh viên từ phòng Kế hoạch -Tài chính và tổ chức trao học bổng theo đúng quy định.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN