Trang Đào tạo đại học
 
Học bổng KKHT học kỳ I năm học 2010 - 2011Theo Quyết định số 2374 /QĐ-ĐHKT ngày 24/11/2010 về việc Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2010-2011 cho sinh viên hệ Chính quy

Các Khoa có trách nhiệm tiếp nhận học bổng của sinh viên từ phòng Kế hoạch - Tài chính và tổ chức trao học bổng theo đúng quy định.

>> Danh sách sinh viên được cấp học bổng học Hệ đào tạo chuẩn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN