Trang Đào tạo đại học
 
Xét chọn sinh viên nhận học bổng IMG năm học 2019-2020

Công văn số 2049/ĐHKT-HTPT ngày 30/7/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa/Viện trực thuộc

Căn cứ nội dung Thỏa thuận tài trợ học bổng tài năng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư IMG và Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ký ngày 15/04/2013, nhà trường đề nghị các Khoa, Viện xét chọn sinh viên nhận học bổng IMG năm học 2019-2020 đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Đối tượng và tiêu chí xét học bổng:

 • Là sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN;
 • Có điểm trung bình chung tính đến thời điểm xét đạt từ 3,2/4 trở lên;
 • Không có môn nào bị điểm F
 • Điểm rèn luyện của năm học đạt loại tốt, tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động của nhà trường, Đoàn Thanh niên, Cộng đồng, Xã hội và hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên…
 • Ưu tiên sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn
 • Chưa nhận bất cứ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2019-2020.

2. Hồ sơ xét duyệt học bổng:

 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương (mẫu đính kèm);
 • Bảng điểm học tập tất cả các kỳ tính đến thời điểm hiện tại có xác nhận của Phòng Đào tạo;
 • Đơn xin xác nhận điểm rèn luyện (theo mẫu trên website của Trường mục Công tác sinh viên) có xác nhận của Phòng CT&CTSV;
 • Các giấy xác nhận/chứng nhận tham gia các sự kiện, hoạt động của nhà trường
 • Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của địa phương (nếu có);
 • Các bằng khen, giấy khen và giấy chứng nhận thành tích khác (nếu có.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Họ tên, Ngày sinh, Địa chỉ, Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

3. Trị giá học bổng: Tổng giá trị học bổng năm học 2019-2020 là 150.000.000 VNĐ, trong đó:

 • Giảỉ nhất: 100.000.000 VNĐ
 • Giải nhì: 40.000.000 VNĐ
 • Giải ba: 10.000.000 VNĐ

4. Chỉ tiêu hồ sơ xét học bổng:

TT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu hồ sơ

1

Khoa KTPT

2

2

Khoa KTCT

2

3

Khoa KT-KT

2

4

Khoa TCNH

2

5

Viện QTKD

2

6

Khoa KT&KDQT

2

 

Tổng: 

12

 Kính đề nghị các Khoa, Viện lập Danh sách sinh viên kèm theo Hồ sơ học bổng gửi về Phòng NCKH&HTPT muộn nhất ngày 12/8/2020.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN