Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2019-2020

Thông báo số 1268/ĐHKT-CTSV ngày 2/6/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Kính gửi:  Lãnh đạo các Khoa/Viện trực thuộc

Thực hiện nội dung công văn số 1560/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 22/05/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Yamaha, Nhật Bản năm học 2019 - 2020, nhà Trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên đủ tiêu chuẩn như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong kỳ I năm học 2019 - 2020;

- Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn-Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn...

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 200 USD /sinh viên.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn Trường:

STT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Khoa KTCT

1

 

2

Khoa Kế toán - Kiểm toán

1

 

3

Khoa KTPT

1

 

4

Khoa TC-NH

1

 

5

Khoa KT&KDQT

1

 

6

Viện QTKD

1

 

Cộng:  

6

 

4. Hồ sơ học bổng:

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bảng điểm kỳ I năm học 2019 - 2020 của sinh viên, có xác nhận của trường;

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét chọn học bổng;

- Bản photo các chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động lớp, Đoàn, Hội và hỗ trợ cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn...

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên, Ngày sinh, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Các Khoa/Viện gửi hồ sơ về Phòng CT&CTSV muộn nhất 10h00 ngày 12/6/2020.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN