Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo kết quả học bổng Lawrence S.Ting kỳ I năm học 2019-2020

Công văn số 31-2019/LSTF ngày 10/9/2019 của Quỹ hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting về kết quả sinh viên được nhận học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 1, năm học 2019-2020


>>> Xem chi tiết thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN