Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2018 - 2019 (đăng ký trực tuyến)

Công văn số 2270/ĐHKT-CTSV ngày 24/8/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Thực hiện nội dung công văn số 2746/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 21/08/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2018 - 2019, nhà Trường đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên đăng ký trực tuyến như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

  • Là sinh viên đại học hệ chính quy (trừ SV Khóa QH-2018-E)
  • Sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong học năm học 2017-2018;
  • Đối với sinh viên năm thứ 4: Đáp ứng yêu cầu trên và đã từng được nhaanh học bổng Posco trong thời gian học đại học.
  • Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn-Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn...

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 500 USD /sinh viên.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn Trường: 02 sinh viên

4. Hồ sơ học bổng:

  • Bảng điểm học năm học 2017-2018 của sinh viên, có xác nhận của trường;
  • Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (bằng tiếng Anh, theo mẫu).
  • Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên nếu được nhận học bổng, có độ dài không quá 2 trang A4 (bằng tiếng Việt)
  • Minh chứng về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động lớp, Đoàn, Hội và hỗ trợ cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn...(nếu có).

5. Đăng ký hồ sơ trực tuyến:

Hồ sơ đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://123.25.15.12:8888/hocbong

Thời gian đăng ký: Trước 17 giờ, ngày 7/9/2018

Đây là hình thức đăng ký mới, đề nghị các Khoa/Viện thông báo trưc tiếp cho sinh viên biết và đăng ký đúng hạn.

Địa chỉ hỗ trợ thông tin: Điện thoại 024.37547670 (số máy lẻ 416);
Email: hocbongvnu@gmail.com.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN