Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả xét chọn và cấp học bổng EU SHARE giai đoạn 4 năm 2017

Công văn số 4670/ĐHQGHN-ĐT ngày 5/12/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo kết quả xét chọn và cấp học bổng EU SHARE giai đoạn 4 năm 2017.


>>> Xem hoặc tải thông báo tại đây.

Đại học Quốc gia Hà Nội