Trang Đào tạo đại học
 
Xét chọn sinh viên nhận học bổng Mitsubishi năm học 2017-2018

Công văn số 2399/ĐHKT-CTSV ngày 6/9/2017 về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Mitsubishi năm học 2017-2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Thực hiện nội dung công văn số 3314/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 29/08/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2017 - 2018, nhà Trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên theo nội dung sau:

1. Đối tượng và tiêu chí xét:

  • Sinh viên năm thứ ba, năm thứ tư.
  • Đạt kết quả học tập năm học 2016-2017 từ giỏi trở lên;
  • Đạt kết quả rèn luyện năm học 2016-2017 từ tốt trở lên;

* Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, có hoàn cảnh khó khăn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng….

2. Hồ sơ xét duyệt học bổng:

  • Bảng điểm năm học 2016-2017;
  • Bản tự khai viết bằng tiếng Anh, có dán ảnh (theo mẫu đính kèm công văn);
  • Bản tự giới thiệu, viết bằng tiếng Việt (theo mẫu đính kèm công văn);
  • Bài viết tìm hiểu về học bổng Mitsubishi và Quỹ học bổng Tokyo – Mitsubishi, có độ dài khoảng 01 trang A4; 01 bản viết bằng tiếng Việt và 01 bản dịch sang tiếng Anh;
  • Bản photo các chứng nhận về hoàn cảnh khó khăn, hoạt động Đoàn - Hội, NCKH….
  • Hồ sơ xếp theo tứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng.

3. Chỉ tiêu học bổng:

STT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Khoa TCNH

1


2

Khoa KTCT

1


3

Viện QTKD

1


4

Khoa KTPT

1


5

Khoa Kế toán – Kiểm toán

1


Cộng

5


4. Trị giá mỗi suất học bổng: 340 USD/suất/sv/năm học.

 
>>> Xem chi tiết tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN